Инструменти

Допълнителни изисквания за сферите на проектите през 2015 г.

08.07.2015
 

През 2015 г., организациите, които ще кандидастват за включване в дарителската кампания "Избери, за да помогнеш", трябва да имат предвид, че подадените от тях проекти е необходимо да отговарят на следните допълнителни изисквания по отношение на сферите в инициативата, както следва:

  • Здравеопазване – профилактика на населението
  • Социална сфера – подпомогане на деца и възрастни в неравностойно социално положение и превенция срещу домашно насилие
  • Образование, Култура, Спорт – интегриране на маргинализирани групи; опазване на историческото наследство; налагане на спортна култура сред подрастващите
  • Екология – опазване на българската природа – поддържане на екосистемите и екологичното равновесие на флората и фауната

Медийни партньори

Партньори