Инструменти

Правила на дарителската кампания

 „ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ“, организирана от ОББ АД  и ползване на уебсайта izberi.ubb.bg

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Настоящите правила регламентират условията и реда за организирането и провеждането на дарителска кампания на ОББ АД „ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ“

 

2. Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите правила, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

2.1. „Уебсайт/сайт” ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2.2. „ОББ АД“ е търговско дружество, с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Витоша 89Б, по-долу наричана за краткост „Банката“.

2.3. “izberi.ubb.bg” е уебсайт, който е собственост на ОББ АД и представлява виртуален информационен ресурс в Интернет, създаден с цел осъществяване на дарения от разстояние.

2.4. „Случайно събитие” е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

2.5. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определен уебсайт, която позволява автоматизирано препращане към друг уебсайт, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

2.6. „Информационна система/Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

2.7. „IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Дарителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

2.8. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите за комуникация (FLOOD/DOS/DDOS), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане или предизвикване на инсталация на зловреден софтуер (MALWARE), смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2.9. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

2.10. „Ползвател“ е физическо или юридическо лице, което използва уебсайта izberi.ubb.bg, с цел да направи дарение по някой/и от предложените проекти.

2.11. „Проект“- е конкретно подбрана от Банката кауза, който фигурира на уебсайта izberi.ubb.bg и се нуждае от парична помощ.

2.12. „Виртуален ПОС терминал“ на сайта izberi.ubb.bg е устройство, чрез което се извършват преводи на дарения по платежна сметка чрез Интернет уебсайт при използване на банкова карта в режим он-лайн. Трансакциите с банкова карта се осъществяват в съответствие с изискванията за сигурност на Mastercard и VISA. Плащането става само с въвеждане на данните за банкова карта.

2.13. „ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ“- e ежегодна дарителска кампания, организирана от ОББ АД, която включва предварително избрани и одобрени от Банката проекти, по-долу наричана за краткост „Кампанията“.

 

 

II. ПРЕДМЕТ

 

1. Банката, чрез уебсайта izberi.ubb.bg, предоставя на Ползвателя възможност за осъществяване на директни дарения на одобрените в Кампанията проекти, чрез някой от долуизброените начини за даряване при спазване на настоящите Правила, както и на специфичните изисквания за някои от проектите в Кампанията.

 

2. Всяка дарена сума в рамките на Кампанията, независимо от начина на плащане, постъпва по сметката на избрания проект.

 

3. ОББ АД в нито един момент не е страна по договора за дарение между дарител и дарен (бенефициента по избран проект). Чрез уебсайта izberi.ubb.bg, Банката предоставя онлайн платформа, която цели популяризиране на благотворителните каузи и подпомагането им чрез намирането на потенциални дарители.

 

4. Банката в нито един момент не участва и не контролира процеса по разходването на дарените средства по съответния проект.

 

 

III. СРОК НА КАМПАНИЯТА

 

Кампанията се организира за срок от три седмици, като стартира на 17 април текущата година.

 

 

IV. МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДАРЕНИЯ

 

1. Не е необходима предварителна регистрация на izberi.ubb.bg. За да може да бъде направено дарение, трябва да се изрази предварително съгласие с настоящите Правила, като това става с отбелязване в полето „съгласен съм с Правилата“.

 

2. Дарение по проект може да бъде осъществено чрез един от следните начини:

чрез VISA, Mastercard и БОРИКА директно на izberi.ubb.bg посредством инсталирания виртуален ПОС терминал на ОББ АД.

2.1. Дарение с VISA, Mastercard и БОРИКА, чрез виртуален ПОС-терминал на ОББ АД.

Услугата е достъпна единствено за притежатели на банкови карти, носещи търговските марки на VISA, Mastercard и БОРИКА, издадени в България или чужбина.

В края на описанието на всеки отделен проект, включен в Кампанията, има бутон „Дари с карта“. След избор на бутона под избрания проект от уебсайта izberi.ubb.bg, се препраща към интернет страницата за разплащания, където може да бъде направено дарението в лева. Ако картата е в друга валута, сумата на дарението ще бъде превалутирана по курса на Банката за левове в деня на трансакцията. Всички допълнително начислени курсови разлики от Банката Издател на картата са за сметка на картодържателя.

Трансакциите на дарителите, извършени с банкови карти издадени от ОББ АД са освободени от такси, независимо от сумите на даренията и вида на банковите карти. Трансакции на дарителите, извършени с банкови карти издадени от други банки/финансови организации се таксуват, съгласно тарифата на банката/финансовата организация, от която са издадени.

 

V. ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА

 

1. Доколкото предлаганите от Кампанията проекти се променят, с оглед разширяване на дарителския каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Правила могат да бъдат променяни едностранно от ОББ АД.

 

2. При извършване на промени в Правилата, ОББ АД се задължава да уведоми Дарителите като публикува на видно място в izberi.ubb.bg съобщение за изменението на Правилата, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Правила и да даде достатъчен срок за запознаване с тях.

 

3. Промените в Правилата не засягат отношенията между лицето, направило дарение и Банката, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за дарение.

 

4. За различните проекти, Банката публикува на сайта основните характеристики и изображения на всеки проект, информация за начините за даряване и за условията.

 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

 

1. Банката няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Ползвателя и izberi.ubb.bg, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Банката не носи отговорност, ако Ползвателят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Банката (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

 

2. Банката има задължения да поддържа уебсайта izberi.ubb.bg страницата в съответствие с техническите спецификации и изискванията за извършване на плащания в схемата 3-D Secure, като по този начин отговаря на най-добрите практики в сигурността на плащанията, препоръчани от международните картови организации.

 

3. Банката се задължава да обозначи в izberi.ubb.bg, че приема разплащания с банкови карти с брандове VISA, Mastercard и БОРИКА.

 

4. Банката не издава Сертификати за дарения. В случай че дарител желае да му бъде издаден Сертификат за дарение, то следва да бъде отправено запитване към организацията, чийто проект е подкрепил.

 

5. По силата на сключени договори за дарение между Банката и всеки един от проектите, включени в кампанията, Банката задължава всеки от тях да предостави отчет за дарените средства постъпили от Кампанията. Банката публикува на уебсайта izberi.ubb.bg предоставените отчети до 1 месец след тяхното получаване.

 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

 

1. Ползвателят се задължава при ползването на izberi.ubb.bg:

1.1. Да не подава фиктивни или невалидни идентификационни данни и заявки за дарения или друга невярна информация.

1.2. Да спазва българското законодателство, настоящите Правила и добрите нрави.

1.3. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.

1.4. Да не се намесва в правилното действие на системата.

1.5. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в izberi.ubb.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.

1.6. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице, който не е упълномощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

 

VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

1. Банката не носи отговорност за непредоставяне на достъп до izberi.ubb.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за дарение, при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Банката.

 

2. Банката не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на Банката.

 

3. Банката не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством izberi.ubb.bg.

 

4. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира уебсайтовете и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в izberi.ubb.bg проекти, електронни препратки и рекламни банери, Банката не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези интернет страници и ресурси. Банката не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпът или недостоверността на тези материали и съдържание.

 

5. Банката няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Ползвателят използва уебсайта.

 

IX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

1. Във връзка с дейността по организирането на Кампанията Банката обработва лични данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните. Банката обработва лични данни самостоятелно или съвместно с други администратори като мобилни оператори, картови организации и други, в изпълнение на договорните отношение с бенефициентите на проектите, както и на дарителите, които даряват по някои от изброените начини за плащане на следните основания:

За изпълнението на договор; 

Когато Банката има легитимен интерес.

 

2. Какви лични данни се обработват

2.1. Личните данни във връзка с ползването на уебсайта izberi.ubb.bg:

IP адрес на ползвателя на сайта;

„Бисквитки“, които еднозначно могат да идентифицират браузъра на ползвателя.

2.2. Лични данни във връзка дарение с банкова карта, чрез виртуален ПОС терминал на ОББ АД:

имена на дарителя.

2.3. Лични данни за случаите, когато потребителят осъществи контакт с Банката по имейл, посочен на уебсайта:

електронен адрес на потребител на сайта.

 

3. За какви цели се обработват личните данни:

За идентифициране на дарителите.

За осъществяване на процеса по дарение на паричните средства.

За отговор на постъпило запитване от потребител на уебсайта по имейл.

 

4. Срок за съхранение на личните данни

Банката съхранява личните данни за срок не по-дълъг от 1 година, считано от годината, следваща годината на приключване на дарителската кампания за съответната година:

За да може да бъдат удовлетворени искания за предоставяне на информация на ползвателите.

За да може да се отговори на постъпили въпроси и жалби.

За да може да бъде доказано изпълнението на поетите от Банката ангажименти към дарителите и бенефициентите.

За отчетни цели.

 

Съхранението и обработването на вашите данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато изтриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини или поради причини, свързани с прилагане на мерки за предотвратяване противоправно поведение, минимизиране риска от измами и оказване на съдействие на държавни органи/институции в тази връзка. Тук се включват случаи на възникнали съдебни или други спорове, свързани с дарителската кампания, промяна в нормативните изисквания относно съхранението на конкретен вид информация и други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните.

 

X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

1. За неуредените от настоящите Правила, въпроси се прилагат нормите на действащото българско законодателство.

 

2. Спорове, възникващи от или във връзка с изпълнението, тълкуването или действието на настоящите Правила , за чието разрешаване страните не постигнат съгласие ще се разрешават от компетентния български съд по реда на ГПК.

 

Медийни партньори

Партньори