Инструменти

Критерии за избор

 

ОББ прилага установени и ясни критерии при избор на проекти, които да бъдат включени в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“:

  • Проектът да е в една от четирите области за подкрепа: Здравеопазване, Социална сфера, Култура и образование, Опазване на околната среда.
  • Проектът да е с висока обществена значимост и устойчивост.
  • Проектът да цели конкретен, измерим резултат в рамките на събраните от дарителската кампания средства.
  • Проектът за подкрепа да не надхвърля мащаба на кампанията и националния й характер.

За всяка новоорганизирана кампания през съответната година ОББ поставя допълнителни акценти за избор на проекти, съобразно най-актуалните проблеми в обществото. 

Допълнителни акценти

За избор на проект през 2021 година:

  • Здравеопазване: Навременна профилактика на последиците от Covid-19;
  • Социална сфера: Подкрепа за рискови социални групи (деца и възрастни);
  • Култура и образование: Опазване на културно-историческото наследство. Повишаване на еко образованието сред подрастващите;
  • Екология: Опазване на горите и екосистемите. Принос за ограничаване на климатичните промени.

Медийни партньори

Партньори